Regulamin serwisów grupy OtoMedia.pl


Pojęcia użyte w Regulaminie serwisów grupy OtoMedia.pl
 • Właściciel – właściciel serwisu internetowego: Otomedia sp. z o.o., 53-642 Wrocław
 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Regulamin Nadrzędny – zapisy regulaminu właściwego Serwisu lub usługi lub funkcji, Zapisy Regulaminu Nadrzędnego, jeśli taki istnieje, są stosowane w pierwszej kolejności i są nadrzędne wobec niniejszego Regulaminu,
 • Serwis – zintegrowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona przez Właściciela w sieci Internet w postaci serwisu WWW, czyli usługi sieciowej opartej o protokół http (lub ewentualnie inny), zawierająca informacje udostępnione przez Właściciela i prezentowane przez podmioty trzecie względem Właściciela,
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez co rozumie się komunikację z Serwisem (wysyłanie, odbieranie danych i informacji),
 • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie,
 • Wizerunek – podobizna Użytkownika, która umożliwia identyfikację Użytkownika,
 • Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu konta Użytkownika Zarejestrowanego poprzez podanie przez Użytkownika danych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania) niezbędnych do dokonania rejestracji,
 • Materiał – informacje tekstowe, graficzne, odsyłacze (adresy URL), a także inne dane posiadające formę elektroniczną przekazywane za pomocą dedykowanych formularzy, systemów, oprogramowania,
 • Cookie – informacja tekstowa zapisywana w pliku cookie.txt komputera Użytkownika przechowująca informacje wspomagające korzystanie przez Użytkownika z serwisu, a także ewentualne dane statystyczne lub inne określone Regulaminem Nadrzędnym,
 • Przeglądarka Internetowa – program umożliwiający poruszanie się po serwisach internetowych za pomocą protokołu w pełni zgodnego z HTTP/1.1 (RFC 2616).
 

§ 1 Postanowienia ogólne

 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych należących do grupy OtoMedia.pl.
 2. Serwisy należące do grupy OtoMedia.pl są wymienione w Załączniku nr 1 „Serwisy grupy OtoMedia.pl”.
 3. Korzystając z serwisów internetowych grupy OtoMedia.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje treść jego postanowień.
 

§ 2 Korzystanie z Serwisu

 
 1. Korzystanie z Serwisu w sposób inny niż: zgodny z netykietą (zasadami dobrego współżycia w Internecie), zagrażający stabilności funkcjonowania Serwisu, powodujący możliwość utracenia danych udostępnianych lub powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Serwisem, a także z wykorzystaniem funkcji i procedur oraz oprogramowania nieprzeznaczonego do używania jako przeglądarka internetowa bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione.
 2. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których Właściciel Serwisu udostępnił narzędzia lub procedury służące do komunikacji z Serwisem z jednoznacznym zaproszeniem do korzystania z nich.
 3. Zabrania się przekazywanie do Serwisu, szczególnie w miejscach gdzie proces publikacji jest zautomatyzowany, Materiałów zawierających treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszające prawa lub dobra osób trzecich w tym Właściciela, naruszające dobre obyczaje i niezgodne z zasadami dobrego współżycia społecznego.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z poszanowaniem dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów prawa, w tym: prawa prasowego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również prawa patentowego w odniesieniu np. do wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, do których Użytkownik nie posiada prawa do ich udostępniania i publikowania.
 5. Właściciel lub jego przedstawiciele, którzy mają nadane przez Właściciela odpowiednie uprawnienia mogą bez obowiązku podania uzasadnienia usuwać, modyfikować lub blokować w całości lub części Materiały określone jako Zabronione. W przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów prawa Użytkownik może ponieść odpowiedzialność za udostępnianie Materiałów Zabronionych.
 6. Użytkownik serwisu, który zauważy Materiał Zabroniony winien zgłosić to Właścicielowi z użyciem funkcji, która jest do tego przeznaczona, w szczególności funkcja ta określona jest tekstem: „raportuj”, „zgłoś”, „zgłoś naruszenie zasad”, „zgłoś naruszenie regulaminu” lub za pomocą funkcji określonej słowem „kontakt” z podaniem adresu URL i określenia treści Materiału Zabronionego.
 7. Publikowanie jakichkolwiek Materiałów lub ich części, a także utworów powstałych na podstawie części lub całości Materiałów znajdujących się w Serwisie w innych źródłach z wykorzystaniem jakiejkolwiek technologii jest Zabronione bez licencji udzielonej przez Właściciela osobie, podmiotowi, instytucji która te dane chce publikować. Materiały publikowane w ramach Serwisu są objęte przepisami Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i mogą być oznaczone znakiem wodnym lub inną metodą umożliwiającą ich identyfikację.
 8. Użytkownik może skorzystac z usług płatnych świadczonych w serwisach grupy OtoMedia.pl. Płatności internetowe obsługiwane są przez podmioty trzecie wobec Właściciela Serwisu i obsługiwane przez serwis umieszczony pod adresem pay.otomedia.info lub bramki dostępne na Serwisach grupy OTOmedia.info (Załącznik 1) za pośrednictwem firmy: Dotpay.pl lub Platnosci.pl.
 9. Użytkownik w przypadku korzystania z usług płatnych zostanie wcześniej poinformowany lub będzie miał wybór firmy przez którą będzie prowadzona jego płatnośc.
 10. Użytkownik w przypadku korzystania z usług płatnych każdorazowo może wcześniej zapoznac sie z cennikiem znajdującym sie w serwisie obsługującym płatnośc.
 11. Użytkownik umieszczający w Serwisach grupy OtoMedia.pl materiały (w tym: teksty, multimedia, odnośniki URL) o charakterze reklamowym w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w szczególności: komentarze do artkułów i zdjęć, galerie) wyraża zgodę na obciążenie go przez Właściciela lub Współwłasciciela Serwisu kosztami za umieszczenie tych treści w minimalnej wysokości 1200 zł netto (tj. 1476 zł brutto).
 12. W ramach obciążenia o której mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może skorzystać z oferty na usługi reklamowe świadczone przez Właściciela w ramach innych serwisów lub wydawnictw prasowych ze zwyżką 50% wobec aktualnie obowiązujących cen zawartych w ofertach Właściciela.
 13. Regulamin obsługi płtaności jest Regulaminem Nadrzędnym w stosunku do niniejszego Regulaminu rozumie sie przez to także Regulamin firmy obsługujacej płatności.
 

§ 3 Użytkownicy

 
 1. Użytkownik dokonujący Rejestracji, a także weryfikacji konta Użytkownika Zarejestrowanego, oświadcza iż podane przez niego dane osobowe w zakresie wymaganym przez formularz Rejestracji są prawdziwe oraz wyraża zgodę na:
  1. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Serwisu w zakresie niezbędnym do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Właściciela z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej na korzystanie z udostępnionych Materiałów,
  2. przesyłanie z wykorzystaniem elektronicznych kanałów Materiałów traktujących o sprawach istotnych z punktu widzenia Właściciela Serwisu.
  3. przesyłanie za pomocą elektronicznych kanałów Materiałów reklamowych, promocyjnych Właściciela lub współpracującym z nim podmiotów i innych Materiałów wysyłanych w celach statystycznych. Zgoda ta może być cofnięta w ciągu 14 dni na wniosek Użytkownika z poziomu funkcji udostępnionej w Serwisie, lub jeśli taka nie istnieje po skutecznym poinformowaniu Właściciela ze wskazaniem jednoznacznych danych identyfikujących Użytkownika.
 2. W przypadku podejrzeń Właściciela Serwisu w stosunku do prawidłowości danych podanych przez Użytkownika Właściciel ma prawo do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika faktu podania prawidłowych danych. Uprawdopodobnienie danych przez Użytkownika winno być wykonane w sposób wskazany przez Właściciela Serwisu.
 3. Użytkownik umieszczający Wizerunek swój i ewentualnie osób trzecich wyraża zgodę na prezentację Wizerunku swojego i osób trzecich, a także oświadcza, iż posiada pewne prawo do prezentacji Wizerunków osób trzecich.
 4. Wizerunek Użytkownika może być udostępniony w Serwisie Właściciela przy Materiałach umieszczonych przez Użytkownika, a także w ewentualnych spisach Użytkowników Serwisu lub w wynikach funkcji wyszukujących znajdujących się w Serwisie.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnienia i publiczne udostępnienie Wizerunku, a także Materiałów przekazanych przez Użytkownika do Serwisu w innych mediach, udostępnienie dotyczy także przekazania Materiałów innym podmiotom za zgodą Właściciela Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu posiada prawo uprzywilejowania wybranych Użytkowników poprzez nadanie im specjalnych uprawnień związanych ze swobodą publikacji i weryfikacji Materiałów znajdujących się w Serwisie.
 7. Właściciel Serwisu ma prawo bez uzasadnienia do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika Zarejestrowanego lub do usunięcia takiego konta wraz lub bez Materiałów opublikowanych przez Użytkownika.
 8. Właściciel Serwisu może wynagrodzić, po wcześniejszym ustaleniu formy wynagrodzenia, Użytkownika za przesłanie na wyłączność Właścicielowi Serwisu Materiałów, które:
  1. nie ukażą się w ciągu tygodnia w innych ogólnodostępnych mediach przed ich opublikowaniem w Serwisie Właściciela,
  2. Właściciel może bezterminowo eksploatować, powielać z użyciem wszelkich form elektronicznych i papierowych oraz je przystosowywać do innych form publikacji, a także udostępniać ogółowi Użytkowników i osobom trzecim zarówno w postaci dostarczonej jak i w innych utworach każdej postaci w rozumieniu Prawa Autorskiego.
 9. Zasady wynagrodzenia Użytkownika za przesłane Materiały, jeśli miałoby być ono materialne należy wcześniej ustalić z Właścicielem przesyłając na adres Serwisu w formie elektronicznej dokładny opis Materiału tekstowego i próbki ewentualnych Materiałów multimedialnych oraz koniecznym wyraźnym i jednoznacznie interpretowalnym zapisem, iż Materiał może być udostępniony jedynie za zapłatą wynagrodzenia.
 10. Co do Materiałów przesłanych do Użytkownika w innej formie lub bez zaznaczenia, iż jest to materiał, za który Użytkownik oczekuje wynagrodzenia przyjmuje się, iż Właściciel ma prawo do ich publikacji i udostępniania na zasadach identycznych jak Materiały objęte wynagrodzeniem, niemniej jednak bez wynagrodzenia z zastrzeżeniem podania pseudonimu Użytkownika.
 

§ 4 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu ma dla nas ogromne znaczenie, szanujemy Twoje dane i staramy się maksymalizować ich bezpieczeństwo. W związku z powyższym dział dotyczący polityki prywatności i ochrony danych ma formę inną w stosunku do reszty Regulaminu. Staramy się w nim wyjaśnić zasady zbierania i przetwarzania tych niezwykle istotnych danych.

 
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
  W celu uzyskania pełnego dostępu do wybranych treści i usług oferowanych w ramach Serwisu wskazane jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie za pomocą formularza Rejestracji. Rejestracja taka pozwala na większą samodzielną kontrolę i zarządzanie Materiałami tworzonymi przez Użytkownika. Formularz Rejestracji Użytkownika zawiera szereg informacji, w tym dane osobowe, jednakże przy jego tworzeniu staraliśmy się, aby danych wymaganych do rejestracji było jak najmniej. Może się zdarzyć, jednakże jest to każdorazowo podkreślane i zaznaczane, że niektóre usługi (funkcje) wymagają podania danych osobowych Użytkownika niezależnie od formularza rejestracji, do tego typu usługi (funkcje) mogą należeć: formularze kontaktowe, formularze konkursowe, formularze ankiet, itp.
  Dane osobowe zawarte w formularzu Rejestracji, jak również inne zabrane przez nas dane przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  Dane osobowe Użytkowników w zakresie jakim jest to możliwe przechowywane są w wydzielonej części serwera bazodanowego i w maksymalnym możliwym stopniu zakodowane z użyciem algorytmu odwracalnego. Część newralgicznych danych jak hasło Użytkownika lub kody dostępu kodowane są z użyciem algorytmów kodowania nieodwracalnych i nie są przechowywane w jakiejkolwiek formie pozwalającej na ich rozkodowanie.
 • Prawo do weryfikacji i zmian w danych osobowych
  Każdy Użytkownik Zarejestrowany posiada prawo do zmiany, modyfikacji (w tym usunięcia) podanych przez siebie danych osobowych.
 • Udostępnienie danych osobowych
  Właściciel, Współwłaściciel zobowiązują się bezterminowo do braku działań związanych ze sprzedażą i użyczeniem zgromadzonych danych osobowych dla innych podmiotów, instytucji, osób w kontekście danych osobowych danego Użytkownika. Właściciel może ujawnić dane zbiorcze, zestawienia statystyczne, które nie zawierają kompletnych danych pozwalających zidentyfikować Użytkownika podmiotom trzecim w celach statystycznych i informacyjnych.
  Powyższe nie dotyczy zobowiązań Właściciela Serwisu do udostępnienia danych osobowych Użytkownika organom państwowym na ich wniosek w celu umożliwienia prowadzenia im postępowań.
 • Zbieranie danych statystycznych i dopasowanie treści
  Serwis może zbierać i zapisywać na komputerze Użytkownika dane statystyczne lub/i wspomagające działanie serwisu poprzez dopasowanie treści dla Użytkownika niezależnie od danych osobowych za pomocą technologii Cookie (z wykorzystaniem plików cookie.txt). Użytkownik w każdym momencie korzystania z serwisu może wyłączyć w swojej Przeglądarce Internetowej obsługę plików cookie, aczkolwiek taka zmiana może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
  Serwis jak zdecydowana większość serwisów umożliwiających Rejestrację ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników, ograniczenie ich odpowiedzialności, ale także ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa samego Serwisu może zbierać dane dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników (adresy IP, odwiedzone strony Serwisu, daty logowań, uzupełnień formularzy, wyświetlone treści, etc.).
 

§ 5 Postanowienia końcowe

 
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawidłowość zamieszczonych w Serwisie Materiałów, w tym, w szczególności Materiałów tworzonych przez Użytkowników niepowiązanych z Właścicielem, mimo dochowania szczególnej staranności przy zarządzaniu Materiałami,
  2. za wykorzystanie przez Użytkowników Materiałów znajdujących się w Serwisie do jakichkolwiek działań, które nie są związane z normalnym użytkowaniem Serwisu ich udostępnianiem osobom trzecim i nieautoryzowanym wykorzystaniem,
  3. za podjęte przez Użytkowników decyzje wynikające z dostępu do Materiałów udostępnionych przez Serwis,
  4. skutki związane z awarią Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w Serwisie danych,
  5. Materiały znajdujące się w Serwisach, które nie są powiązane z Właścicielem, a do których w Serwisie zostały udostępnione linki (adresy URL).
  6. nieprawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych. Zarówno w zakresie funkcjonowania Serwisu jak i usług powiązanych z Serwisem, np. wiadomości SMS i MMS oraz innych połączeń Premium. (W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania usług związanych z działaniem usług telekomunikacyjnych Premium reklamacje rozpatrywane są przez Operatora, do którego należy numer Premium. Jeśli reklamacja dotyczy niezrealizowania opłaconej poprawnie za pomocą połączenia Premium usługi świadczonej przez Właściciela lub Współwłaściciela i Operator odrzucił reklamację Użytkownika potwierdzając prawidłowe zrealizowanie połączenia Premium reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres Właściciela.)
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w Regulamin w siedzibie Właściciela Serwisu, a także do jego utrwalenia w jakiejkolwiek formie z zachowaniem pełni brzmienia.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawdo do modyfikacji zapisów obowiązującego Regulaminu, dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest dostępny w każdym czasie z wyłączeniem okresu, w którym Serwis zawierający regulamin nie funkcjonuje, za pośrednictwem funkcji nazwanej „Regulamin”, „Regulamin serwisu”, „Regulamin korzystania z Serwisu” lub podobnej sugerującej bezpośrednio jej związek z Regulaminem.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu, a korzystanie z Serwisu oznacza akceptację jego postanowień w pełni i bez zastrzeżeń.
 5. Do pozostałych stosunków między Użytkownikiem a Właścicielem stosuje się przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzegane są przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Załącznik nr 1: Serwisy grupy OtoMedia.pl

 • otoBoleslawiec.pl
 • otoBrzeg.pl
 • otoDolnySlask.pl
 • otoDzierzoniow.pl
 • otoGlogow.pl
 • otoGora.pl
 • otoJawor.pl
 • otoJeleniaGora.com
 • otoKamiennaGora.pl
 • otoKlodzko.pl
 • otoLegnica.pl
 • otoLuban.pl
 • otoLubin.pl
 • otoLwowek.pl
 • otoMilicz.pl
 • otoNowogrodziec.pl
 • otoNysa.pl
 • otoOlawa.pl
 • otoOlesnica.pl
 • otoPaczkow.pl
 • otoPolkowice.pl
 • otoSroda.pl
 • otoStrzelin.pl
 • otoSwidnica.pl
 • otoTrzebnica.pl
 • otoWalbrzych.com
 • otoWolow.pl
 • otoWroclaw.com
 • otoWroclawPowiat.pl
 • otoZabkowice.pl
 • otoZgorzelec.pl
 • otoZiebice.pl
 • otoZlotoryja.pl
 • NieruchomosciPlus.pl
 • otoPasaz.pl
 • DobreMiejsca.pl
 • www.otoWielkaWyspa.pl i www.WielkaWyspa.pl

Załącznik nr 2: Regulamin obsługi płatności

 1. Ceny ogłoszeń, produktów i innych usług w ramach Serwisu każdorazowo zawarte są w cenniku, podanym do wiadomości Użytkownika przed dokonaniem płatności.
 2. Opis ogłoszeń, produktów i usług dostępnych w ramach cennika znajduje jest zawarty na stronie produktu, usługi lub znajduje się w cenniku.
 3. W zależności od dostępności danej opcji płatności zamieszczane ogłoszenie można opłacić kartą kredytową, przelewem lub aktywować kodem otrzymanym poprzez wiadomość tekstową typu SMS bądz z Pakietów Kodów (transakcje płatności kartą kredytową, przelewem oraz zakupu pakietu kodów obsługiwane są przez portal firmę wskazaną na formularzu płatności: Dotpay lub Platnosci.pl).
 4. Jeśli dana usługa wymaga wskazania rejonu (np. lokalizacja nieruchomości w przypadku oferty sprzedaży) zmiana tego regionu w zakresie województwa lub powiatu nie będzie możliwa.
 5. Właściciel dopuszcza sprzedaż ogłoszeń, produktów i usług na innych warunkach niż domyślne, w tym także z bonifikatą. W przypadku takiej sprzedaży Klient jest informowany przed jej dokonaniem o kwotach, które obciążą go z tytułu płatności.
 6. Ogłoszenia i usługi zakupione w serwisie nie podlegają zwrotowi co nie wyklucza reklamacji z tytułu nienależytego wykonania usługi.
 7. Płatności dokonywane za pomocą kanałów SMS są rozliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora, z którego usług korzysta Użytkownik
 8. Formularz reklamacyjny dla wpłat dokonywanych przez dotpay z wykorzystaniem SMS Premium dostepny jest pod adresem: http://dotpay.pl/reklamacje/
 9. W przypadku zakupu ogłoszeń drobnych po godzinie 10 dnia poprzedzającego jej skład i oddanie do druku, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w kolejnym wydaniu danej gazety. Właściciel zastrzega sobie prawo do umieszczenia ogłoszenia drobnego w wydaniu późniejszym niż wynikałoby to z daty opłacenia ogłoszenia drobnego na co osoba przekazująca ogłoszenie wyraża zgodę.
 10. Ogłoszenia drobne o treści uznanej przez Właściciela za niezgodną z zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa osób trzecich lub je oczerniające, niepoprawne ortograficznie lub stylistycznie mogą być przez Właściciela odrzucone, nieopublikowane lub zmodyfikowane na co osoba przekazująca ogłoszenie drobne wyraża zgodę.
 11. Użytkownik upoważnia Właściciela do wystawienia faktury za usługi, które opłaca przelewem bez podpisu Użytkownika i przesłania jej jedynie w formie elektronicznej (plik PDF). Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych do faktury w przypadku dokonywania wpłat za usługi Właściciela dokonywanych przelewem. Na Użytkowniku ciąży odpowiedzialność karna za podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych umieszczonych w fakturze wystawionej z tytułu usług Właściciela opłacanych przez Użytkownika przelewem.